ПРОЕКТ УСПЕХ

„Да направим училището привлекателно за младите хора”

От месец февруари 2012 ПУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Елхово,работи по Проект BG051PO001-4.2.05-001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основна цел на проекта:

1.Да се осмисли свободното време на учениците,като се насочват към предпочитана от тях личностна изява.

2.Участие на учениците в занимания извънзадължителното учебно време в което да развият своите способности и интереси в различни области на науката.

3.Да се повиши мотивацията на учениците в образователно възпитателния процес,съобразно техните интереси и потребности.

Ръководител на проект „Успех” е Директорът:Снежана Връцова

Счетоводител:Миглена Арабаджиева

Оперативен асистент:Яна Илиева

През 2013/2014 учебна година в ПУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Елхово има създадени:

Клуб „Млад природозащитник” с ръководител Димитрина Николова

и Ателие „Приказен свят” с ръководител Марина Джаръкова.

В проекта са включени 20 ученици,като във всяка група по 10 ученици.

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”

ГР.ЕЛХОВО,УЛ.”ЧАТАЛДЖА”№2,ТЕЛ.0478 88231

 

 

ПУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Елхово,участва в Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През учебната 2013/2014 година,четерима педагогически специалисти взеха участие в краткосрочно обучение на тема „Превенция на училищното насилие,агресия и други”

Педагогически специалисти:

1.Димитрина Николова –„старши учител начален етап”

2.Марина Джаръкова-„старши учител-професионално обучение”

3.Керанка Бъчварова-„старши учител”

4.Таня Славова-„старши възпитател”

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”

ГР.ЕЛХОВО,УЛ.”ЧАТАЛДЖА”№2,ТЕЛ.0478 88231

 

Национална програма „Създаване на достъпна среда 2013 г”

Цел на програмата:

Социално включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности,чрез изграждане на достъпна архитектурна среда е част от нужната подкрепа за тяхното обучение и възпитание.

ПУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Елхово,разработи и реализира проект по НП „Създаване на достъпна архитектурна среда”,дейност V „Доставка и монтаж на платформено съоръжение”.