МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”
Гр. Елхово, обл. Ямбол ул. “Чаталджа” №2 , тел. 88-231

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ –  І-ва степен професионална квалификация

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ –  2  години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА –  клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ  –  завършен VІІІ клас на ПУ 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  А

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ПЪРВА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ-ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО,ОБУВКИ И КОЖИ

ПРОФЕСИЯ:  код:    542110-ШИВАЧ

СПЕЦИАЛНОСТ:  код: 5421101-ШИВАЧЕСТВО

Училищният учебен план е,разработен въз основа на учебния план, утвърден от министъра на образованието, младежта  и науката със заповед  .№  РД  09 – 1074/ 17.08.2010  г. и е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №.8от 10.09.2013 г.

/гр.Елхово/, 2013 година

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

ІХ клас                              

І   срок – 18 учебни седмици

ІІ  срок – 18 учебни седмици, от които

2 седмици за производствена практика

 

Х клас                                   

І  срок – 18 учебни седмици

ІІ  срок – 18 учебни седмици, от които

2 седмици за държавни изпити за  придобиване първа степен на професионална квалификация

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието,  и науката  за конкретната учебна година график.                         

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.Първа степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен Х клас на Помощно училище и положени държавни изпити по теория и практика по професия Шивач,специалност Шивачество.

2.Държавните изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми,утвърдени от министъра на образованието младежта и науката.

3.Организацията на държавните изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация се определя съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване,утвърдена от министъра на образованието младежта и науката.

4.Придобита първа степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация

5.За придобити отделни професионални знания,умения и компетентности се издава удостоверение за проведено професионално обучение.

6.Съдържанието на документите,удостоверяващи проведено/завършено професионално обучение,е определено в Наредба № 4ог 2003 г. за документите за системата на народната просвета,утвърдена от министъра на образованието младежта и науката.

7.Учебния план е разработен на основание Закона за народната просвета,Закона за степента на образование,общообразователния минимум и учебния план,Закона за професионалното образование и обучение,рамкови програми А-вариант А5.

8.Учебния план се прилага само за ученици,завършили VІІІ клас на помощно училище.

9.Производствената практика в Х клас се организира по определените в учебния план часове или чрез групиранети ми по 6 учебни часа на ден.Организацията на производствената практика е по график,утвърден от директора на училището.

10.За учениците с множество и тежки увреждания се организира обучение за усвояване на отделни знания,умения и компетентност,съобразно здравословното състояние и възможностите им.

11.Училищният учебен план е приет на заседание на на педагогическия съвет с протокол № 8 от 10.09.2013 г.

12.Училищният учебен план е утвърден със Заповед №..202/10.09.2013.на Директора на училището

13.Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив,към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година

(Списък-образец № 1)

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПО УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ  КЛАСОВЕ  И СЕДМИЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ  ОТ ІХ – Х     клас

 

КУЛТУРНО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ                   КЛАСОВЕ            

ВСИЧКО

ЧАСОВЕ

      9 клас2013/2014 10 клас2014/2015
       Брой учебни седмици
І срок   ІІ срок   І срок  ІІ срок
 18 с.  16с.  18 с.  16 с. 
А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

ОБЩООБРАЗОВА-

ТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1

Български език и литература

. Български езики литература

3

54

3

54

3

54

156

2

Математика, информатика и

информационни технологии

Математика

2

36

2

32

1

18

86

3 Обществени науки и гражданско образование
Гражданско образование

1

18

1

16

2

36

70

4 Физическа култура и спорт
Физическо възпитание и спорт

2

36

2

32

2

36

104

ВСИЧКО А:/ЗП/

8

8

8

 

416

Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНАПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

Б.1. Общо професионална подготовка /ЗП/

1.

Здравословни и безопасни

условия на труд

2

36

2

32

68

Б.2.

Отраслова професионална подготовка

1.

Декоративно рисуване

2

36

2

32

68

Б.3.

Специфична професионална подготовка /ЗП

Специалност:код 5421101 шивачество

1.

Материалознание

4

72

72

2.

Шевни машини и съоражения

2

36

2

32

68

3.

Технология на облекло от текстил

2

36

4

64

4

64

4

64

236

4.

Основни конструкции на облекло от текстил

2

36

2

32

68

5.

Учебна практика по технология на облекло и текстил

6

108

8

128

10

180

18

288

704

6.

Производствена практика

2 седм.х 30 часа

         2

36

               2

32

128

 

 ВСИЧКО Б:

18

18

18

26

1412

 

ВСИЧКО   А+Б

26

26

26

26

1828

ІІІ.    ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

1.  Първа степен па професионална квалификация се придобива след успешно

завършен X клас в помощно училище и положени държавни изпити по теория и практика по професията Шивач, специалност Шивачество.

2.  Държавните изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация се провеждат   по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката.

3.Организацията на държавните изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация се определя съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката.

 1. Придобитата първа степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
 2. За придобити отделни професионални знания, умения и компетентности се издава удостоверение за проведено професионално обучение.
 3. Съдържанието на документите, удостоверяващи проведено/завършено професионално обучение, е определено в Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.

 

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма А – вариант А5 .
 2. Учебният план се прилага само за ученици, завършили VIII клас на помощно училище.
  1.  Производствената практика в X клас се организира по определените в учебния план часове или чрез групирането им по 6 учебни часа на ден. Организацията на производствената практика е по график, утвърден от директора на училището.
  2. За учениците с множество и тежки увреждания се организира обучение за усвояване на отделни знания, умения и компетентности, съобразно здравословното състояние и възможностите им.
  3. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 8/10.09.2013 г.
  4. Училищният учебен план е утвърден със Заповед № 202/10.09.2013 г на Директора на училището
  5. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив,към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година /Списък-Образец № 1/

 

Директор:……………………

/Сн.Връцова/