Приемът на ученици в ПУИ”Никола Йонков Вапцаров” гр . Елхово се осъществява съгласно  Наредба № 1 от 23 януари 2009 г за обучението на деца със специални образователни потребносни и/ или с хронични заболявания.
Документи необходими за записване на на ученици І- VІІІ клас

 1. Заявление от родителя да Директора за приемане и записване в училището.
 2. Първична оценка на ЕКПО към РИО на МОН
 3. Заповед на Министъра на МОН
 4. Психолого – педагогическа характеристика с подпис и печат от директора на детската градина  или училището в което било детето / ученика.
 5. Здравен картон
 6. Акт за раждане
 7. Медицински документи.
 8. Удостоверение за преместване / за ученици ІІ – VІІІклас /
 9. Удостоверение за завършен клас / За ученици ІІ – VІІІ клас/
Документи за записване на ученици за професионално обучение след VІІІ клас на помощно училище.

Професия : Шивач

Специалност :Шивачество

Курс на обучение  2 години и придобиване на І степен на професионална квалификация

 1. Заявление за приемане
 2. Удостоверение за завършен  VІІІ клас на помощно училище или удостоверение за завършен VІІІ клас общообразователно училище с ресурсно подпомагане .
 3. Психолого – педагогическа характеристика
 4. Здравен картон
 5. 4 бр снимки
 6. Медицински документи
 7. Акт за раждане
 8. Копие от лична карта