ПУИ “Никола Йонков Вапцаров”

ПУИ „Никола Йонков Вапцаров” гр. Елхово е училище за ученици със специални образователни потребности. В него се обучават 34 ученици от 1-ви до 9-ти клас. Учениците са с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и с множество увреждания. Обучават се по Индивидуални образователни програми, Съгласно рамкови учебни програми, отвърдени от министъра на образованието и науката със заповед №РД -09-499/26.04.2012г.
1z
В осемгодишният курс на обучение, учениците получават начално ограмотяване, навици и умения за домакински, битов труд и разширяват умствения кръгозор
2z
Интересни са часовете по математика в които учениците усвояват знания на практическа основа като рисуват, оцветяват, моделират числата, работят с мозайка и др.
3z
4z
5z
6z
7z
8z
nС много желание и радост учениците от 3-ти и 4-ти клас в любимия им час по музика изпълняват песента “Стани, стани Тодоре” и “Червената шапчица”.
9z
10z
11z
12z
13z
14z
С много интерес в час по Човек и природа, учениците се запознават с дивите животни в природата
15z
16z
17z
18z
19z
След 8-ми клас училището предлага двугодишен курс в добре обурудван кабинет за усвояване на професия “Шивач”.
20z
21z
От 2012г. училището участва в Проект BG051PO001-4.2.05-0001 “Да направим училището привлекателно за младите хора.
22z
23z
nЗа учебната 2012-2013г. в училището бяха разкрити 2 извънкласни дейности с по 10 ученика – клуб “Млад природозащитник” с ръководител Д. Николова и клуб “Християнски и семейни празници с ръководител “К. Бъчварова”.
24z
25z
Участието на учениците в проект “Успех” – Осмисли свободното време на учениците, развиха се възможности пред всеки ученик за развитие в сфери, към които проявява интерес. Развиха се комуникационни и дискусионни умения и знания за природата и българските обичаи и традиции. В значителна степен се разви неформалното общуване между ученици, учители и родители.
26z
27z
В заключение работата с ученици със СОП е въпрос на екипни решения и училището трябва да даде възможност на всяко дете да успее.
32z
30z
31z

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО !!!